หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 • กระทรวงศึกษาธิการ

 

 • สพฐ.

 

 • สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

 

 • สำนักติดตามและประเมินผลฯ

 

 • กลุ่มสารสนเทศ สนผ.

 

 • สพป.พัทลุง เขต 1
 
เกี่ยวกับกลุ่ม

 

 • วิสัยทัศน์

 • ขอบข่ายภารกิจ

 • โครงสร้าง

 • บุคลากร
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 • รายงานการประชุม กพท.พท.1
 • รายงานผลการดำเนินงานปี 2554
 • ผลการประเมินภายนอก (สมศ.)
 • ผลการประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
 
งบประมาณ
 • สรุปงบประมาณ สพป. ปี 55 ไตรมาส 2
 • สรุปงบประมาณ สพป. ปี 54 ไตรมาส 2
 • สรุปรายการงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียน ปี 54 ไตรมาส 2
 • ราคากลางอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
Visitors
 
ข่าวความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มกราคม 56 หนังสือ สพป.พท.1 ที่ ศธ 04098/ว54
ลว 7 ม.ค.56 เรื่อง สำรวจความขาดแคลน
 
 
นโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญ
 • กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
 • นโยบายรัฐบาล(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
 • นโยบายด้านการศึกษา (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
 • โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา (OTPC)
 • นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 -2559)
 
นโยบายและแผนการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 - 2558
 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554-2557
 • แผนปฏิบัติการห้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2553
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 • แผนปฏิบัติการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2554
 
Clock
 
 
นโยบายและแผน
 • ประกาศรายชื่อประธานเครือข่าย(เพิ่มเติม)
 • ประกาศกำหนดเครือข่ายโรงเรียน
 • ประกาศ สพท.สถานศึกษา     ประเภทที่ 1 ปี 51
 • ประกาศ สพท.สถานศึกษา      ประเภทที่ 1 ปี 50
 • ประกาศ สพท.สถานศึกษา      ประเภทที่ 1 ปี 50 (เพิ่มเติม)
 • การเขียนแผนระดับสถานศึกษา
 • แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนา       ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
 • โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 • คู่มือการให้บริการประชาชน
 • คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • เครื่องมือประเมินตนเอง
 • คู่มือมาตรฐาน สพป.
 
บริการดาวน์โหลด
 • คู่มือบันทึกข้อมูล Data Center 2012 ภาคเรียนที่ 2
 • 13 ฟอนท์ไทยในงานราชการ
 • ฟอนต์ TH sarabun IT๙
 
ระบบ PRS
 • ระบบรายงานโครงการออนไลน์
 
GIS สพป.พัทลุง เขต 1
 • เป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1